Regulamin konkursu plastycznego na projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej Gminę Niechanowo.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Niechanowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie.
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Gminy Niechanowo. (dzieci młodsze i uczniowie klas I-V SP).
Tematem prac konkursowych jest projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej Gminę Niechanowo.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: Dostarczenie przez uczestnika jednej, własnoręcznie wykonanej pracy, w dowolnej technice plastycznej, przy czym musi to być technika płaska dająca możliwości jej zeskanowania i powielenia. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę. W projekcie muszą wystąpić elementy związane z Gminą Niech

anowo (logo, charakterystyczne miejsca, budowle itp.) połączone z symboliką i tradycją obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Format pracy A4 lub A5. Projekt kartki nie musi zawierać tekstu życzeń. Każda praca powinna być indywidualnie wykonana i opisana poprzez dołączenie do niej informacji zawierającej: imię, nazwisko, wiek, klasę i nazwę szkoły (jeśli dziecko uczęszcza do szkoły), adres e-mail lub telefon, na który zostanie powiadomiony o ewentualnej nagrodzie oraz załączonej zgody rodzica (załącznik do regulaminu).

Termin składania prac: 16 listopada 2020 roku (do godziny 15:00).
Miejsce składania prac: Skrzynka podawcza Urzędu Gminy Niechanowo
Sposób oceny prac i nagrody: -Konkurs internautów Jury powołane przez organizatorów, wyłoni 10 najlepszych spośród wszystkich zgłoszonych prac. Prace te zostaną zeskanowane i poddane ocenie internautów na facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. Termin głosowania internetowego: 20–27 listopada 2020 roku (do godziny 24:00). Zwycięzca głosowania internetowego otrzyma nagrodę rzeczową. -Konkurs jury Jury spośród 10 wcześniej wybranych prac wyłoni trzy najlepsze . Praca, która zajmie I miejsce w konkursie, zostanie powielona jako promocyjna Kartka Świąteczna Gminy Niechanowo z podaniem imienia i nazwiska autora oraz rozesłana z życzeniami świątecznymi przez Urząd Gminy. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Jury może przyznać również wyróżnienia dla najciekawszych projektów.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz facebooku i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie. Nagrody będą wręczone na spotkaniu , o czym zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez nich adres e-mail lub telefonicznie. Wystawa pokonkursowa prac będzie prezentowana, na korytarzu Urzędu Gminy w Niechanowie. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie będzie Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie i Urząd Gminy
Niechanowo

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie